• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
KESK ONURUMUZDUR..!

BİRLİKTEYKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ!

EĞİTİM SEN'Lİ OLMA ZAMANI
PERFORMANSA, SINAVA HAYIR!
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Tüzük

 EĞİTİM SEN
EĞİTİM ve BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI
TÜZÜĞÜ

I - GENEL ESASLAR
Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1 - Sendikanın adı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, kısa adı EĞİTİM SEN'dir. Merkezi Ankara'dır. Merkezin başka bir ile taşınmasına Genel Kurul, il içi yer değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Adresi; Konur Sokak, No: 29, Daire 3-4-6 Kızılay, Ankara'dır.

Sendikanın Amaçları

Madde 2 - Eğitim Sen;

a) İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı,

b) Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini savunur.

c) Grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınması ve çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası normlara uyumunun sağlanması için gerekli mücadeleyi yürütür.

d) Eğitim Sen uluslararası sözleşmelerde çocukların eğitimi ile ilgili yer alan temel hakların ve özgürlüklerin takipçisi ve savunucusudur.

Sendikanın Çalışma Konuları

Madde 3 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Üyelerinin, günün koşullarına uygun ücret almaları ve daha iyi çalışma koşullarına kavuşturulmaları için üyeleri adına kamu işvereni ile her düzeyde görüşmede ve pazarlıkta bulunur.

b) Sendika, üyelerinin sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda her türlü demokratik ve meşru mücadele hakkını kullanır.Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.

c) Emeğin ve örgütlenmenin toplumsal yaşamdaki işlevini ve değerini, ulusal ve uluslararası düzeyde barışın, dostluğun, dayanışmanın ve işbirliğinin önemini kavramış bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel toplantılar, şenlikler, işyeri, salon ve açık hava toplantıları ve benzeri etkinlikler düzenler.

d) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla sağlık, dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri ile kitaplık, kreş, yuva ve yardımlaşma sandıkları kurar ve yönetir.

e) Üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için, sendika gelirlerinin % 10'u oranında kullanmak üzere 'Eğitim Fonu' adı altında bir fon oluşturur.

f) Hizmet kolunda güçlü bir sendikal birlik, ülkede ve dünyada güçlü bir sendikal hareket yaratabilmek amacıyla gerekli çalışmayı yürütür, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak amaçlar taşıyan kuruluşlarla dayanışmaya girer, üst kuruluşlar kurar ya da bunlara üye olur, bunlarla bilgi alışverişinde bulunur, iş ve eylem birliği yapar.

g) Kamu işverenince yürütülen eğitim, öğretim, bilim ve kültür hizmetlerinin planlanmasına, programlanmasına, yönetilmesine ve denetimine taraf olarak katılır.

h) Tüm emekçilerin siyaset yapma hakkını ve özgürlüğünü sağlamak için çalışır.

i) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları iktisap eder ve satar.

j) Üyelerinin aile ve bireylerinin bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesine çalışır.

k) Başta nitelikli öğretmen olmak üzere, personel eğitiminin geliştirilmesini sağlamak için projeler üretir ve uygulanmasını sağlamaya çalışır.

l) Üyelerini ilgilendiren atama, yer değiştirme, değerlendirme, görevde yükselme ve kararlara katılma gibi konularda adil bir düzenleme yapılmasına çalışır.

m) Kadın üyelerin çalışma yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir, ek haklar elde etmelerine , onlara olanaklar sunmaya çalışır.

n) Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış üyelerimize yardım amacıyla dayanışma fonu kurulur.

Sendikanın Çalışma İlkeleri

Madde 4 - Sendika;

a) Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir. Azınlığın çoğunluk olma haklarını korur.

b) Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

c) Eğitim Sen kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını özendirir.

Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu

Madde 5 - Sendika Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda kurulmuştur. Bu hizmet koluna; hizmet koluna dahil kurumları gösterir Yönetmelikte belirtilen kurumlar ve işyerleri dahildir.

II. ÜYELİK

Üyeliğe Kabul

Madde 6 - Sendika, hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin ve hizmet kolunda çalışıyor olmaktan başka bir nitelik aranmaksızın üyeliğe kabul eder.

Seçilmiş organlardaki görevleri sürerken emekliye ayrılanların üyelik ve yöneticilik görevleri, ilk genel kurul toplantısının bitimine kadar sürer.

Emekliye ayrılan üyelerin durumu, bu konuda hazırlanacak Yönetmelikle belirlenir.

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7 - Sendikaya üye olmak isteyenler, başvuru belgesinden en az 4 nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez, şube ya da temsilciliklerine verir. Başvuru belgesinin bir nüshası ilgiliye verilir. Sendika üyelik belgesinin birer örneğini liste ekinde her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verir.

Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir. Bir ay içinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Üye Olunacak Yer

Madde 8 - Sendika üyeleri, işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir. İşyerinin bulunduğu yerde şube yoksa, üyelik başvurusu Merkez Yönetim Kurulu'nun belirlediği en yakın şubeye yapılır.

Üyeliğin Nakli

Madde 9 - İşyeri itibariyle, bir şubenin örgütlenme alanından, başka bir şubenin örgütlenme alanına nakledilenler yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren 15 gün içinde bu yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini ister. Bu şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu yeni şubeye gönderir ve bu nakli Genel Merkeze bildirir. Üyenin başvurmaması durumunda, ilgili şubeler bu işlemi kendiliklerinden yaparlar.

Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin eski şube organlarındaki görevleri sona erer.

İşverence isteği dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde, idari dava açma süresinin sonuna veya dava açılmışsa, dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Üyelikten Çekilme

Madde 10 - Üyeler, yazılı bildirimde bulunarak üyelikten çekilebilirler. Üyelikten çekilmek isteyenler, gerekçe bildirmek zorunda değildirler. Üyelikten çekilmek isteyenlerin dilekçeleri sendika görevlisi tarafından alınır ve alındığına ilişkin bir belge üyeye verilir. Çekilme, sendikaya başvuru tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur.

Sendika, çekilme bildirimlerinin birer örneklerini her yılın şubat, mayıs ağustos ve kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 11 - Üyelik :

a) Üye askere alındığında, askerliği sona erinceye,

b) Üye aylıksız izne ayrıldığında, bu durumu sona erinceye,

c) Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında, tekrar görevine dönünceye kadar askıya alınır.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 12 - Üyelik;

a) 11. maddede belirtilen nedenler dışında hizmet kolundan ayrılması,

b) Ölümü durumlarında, düşer.

Ancak; işveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 13 - Üyelikten çıkarılma, Genel Kurul kararıyla olur. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Konfederasyon Üyeliği

Madde 14 - Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi ya da ayrılması; Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Uluslararası Sendikal Üst Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 - Sendika, amacına uygun uluslararası kuruluşa, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir.

Bir Başka Sendikaya Katılma ve Birleşme

Madde 16 - Sendikanın , aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmesi veya başka bir sendikaya katılması ya da başka bir sendikanın sendikaya katılması için Sendika Genel Kurulun delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gereklidir. Birleşme ya da katılmanın gerçekleşebilmesi, diğer sendikaların genel kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

III. GENEL MERKEZ

Tüzel Kişilik

Madde 17 - Tüzel Kişilik, Genel Merkez'e ait olup şubeler Genel Merkez adına, şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar ve onun verdiği yetkiyi kullanır.

Genel Merkez Organları

Madde 18 - Genel Merkez organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

e) Başkanlar Kurulu

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 19 - Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili karar organıdır. Genel Kurul; şube genel kurullarınca seçilmiş yüz bin üyeye kadar beş yüz, bunun üzerindeki her bin üye için bir delege artırımı ile toplanır. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatla Genel Kurula delege olarak katılırlar. Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilirler. Her şubeye bir delegelik ayrıldıktan sonra, kalan delegelikler, Merkez Yönetim Kurulu'nun açıkladığı seçim takviminin başlangıcından iki hafta sonra şubelere, kaynaktan aidatı kesilen üye listesini bildirir. İtirazlar değerlendirilip üye sayıları kesinleştikten sonra, kalan delegelikler şubelere, üye sayılarına orantılı olarak dağıtılır.

Merkez Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 20 - Olağan Merkez Genel Kurulu 3 yılda bir toplanır. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önceden gönderilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 21 - Ayrıca, Başkanlar Kurulu'nun görüşü alınarak Merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile ya da Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul kararları, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 - Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi,

b) Tüzük değişikliği

c) Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

d) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanması,

e) Taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Sendika şube organlarına seçilenlerin hangilerinin ve kaç kişinin aylıksız izinli sayılacaklarına ilişkin kıstasların belirmesi.

g) Ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

h) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,

i) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devrine karar verilmesi,

j) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatların belirlenmesi,

k) Sendikanın üyesi bulunduğu konfederasyona gönderilecek delegelerin seçilmesi,

l) Şube açma ya da bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, şubeleri birleştirme ya da kapatmaya karar verilmesi,

m) Mevzuat ya da Tüzükte Genel Kurulca yapılması istenilen diğer işlerin, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 23 - Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçeceği yedi asil üyeden oluşur. Ayrıca asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu seçim sonucunun tebliğinden itibaren üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak genel başkan ve genel sekreteri seçer. Diğer sekreterlikleri genel kurul kararları doğrultusunda oluşturur.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun görevleri sekreterlik biçiminde düzenlenir ve her sekreterliğin başına bir yönetim kurulu üyesi genel merkez sekreteri olarak seçilir.

Merkez Yönetim Kurulu gerekli görülen hallerde üçte iki çoğunluğunun kararı ile görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.

Sendikayı Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi yetkilendirilir.

Genel Merkez Sekreterlerinin herhangi birinin yokluğu halinde yerine vekalet edecek yönetim kurulu üyesi, Genel Sekreterin önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24 - Merkez Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Sendikayı tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir ve ;

a) Sendikayı işverene ve öteki kişilere karşı temsil eder,

b) Başkanlar Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak; sendikanın çalışma programını yapar,

c) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,

d) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

e) Dönem etkinlik raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar.

f) Genel Kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder.

g) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmaya karar verir.

h) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle şube yönetim kurulu sayısının azalması, yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde ilk genel kurula kadar şube geçici yönetim kurulu üyelerini görevlendirmeye karar verir.

i) Genel Kurulca verilen ya da yasaların ve tüzüğün yüklediği öteki görevleri yapar.

j) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için disiplin ve denetleme kurulu yönetmelikleri hariç yönetmelikler hazırlar ve yürütür.

Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 25 - Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında en az on beş günde bir, salt çoğunlukla olağan, Genel Başkan ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Sekreterin diğer sekreterlerle birlikte hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşüp karara bağlar.

Merkez Yönetim Kurulu toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da onun önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapar.

Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından, bir ay içinde Merkez Genel Kurulunun toplanması için çağrı yapılır. Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayılarının yarıdan aşağı düşmesi halinde de aynı esaslar uygulanır. Bu hükümler şubeler içinde geçerlidir.

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler Sendika Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Bu hükümler şubeler için de geçerlidir.

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu

Madde 26 - Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçimlerden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında işbölümü yapar.

Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27 - Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve Genel Kurul Kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler dört ayda bir ve Genel Kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun ve soruşturma nedeniyle Merkez Disiplin Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir.

Merkez Denetleme Kurulu ;

Her denetleme sonunda Merkez Yönetim Kuruluna, toplandığında Genel Kurula, gerekli görürse soruşturma istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna rapor verir.

Merkez Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri de denetleyebilir.

Denetleme sonunda gerek görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu süresi içinde bu isteğe olumlu cevap vermezse yargı yolu açıktır.

Yasalarda, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri de yapar.

Merkez Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 28 - Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde 29- Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurulun sendika üyeleri arasından seçtiği üç asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte üç yedek üye seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30 - Merkez Disiplin Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda Genel Kurul'a raporunu sunar. Üyelikten çıkarma Genel Kurul kararıyla gerçekleşir.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun ve şubelerin kendi disiplin kurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.

Merkez Disiplin Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.

Merkez Disiplin Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 31 - Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Başkanlar Kurulunun Oluşumu

Madde 32 - Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.

Sendika uzmanları, Danışmanları ve Birim Temsilcileri de gerekli görüldüğün de; Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılabilir.

Başkanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 33 - Başkanlar Kurulu, sendikanın danışma organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda tavsiye ve önerilerde bulunmak,

b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek,

c) Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek,

d) Şube ve şubelere bağlı birimlerde doğan sorunlara çözüm önermek,

e) Gerektiğinde ve Merkez Yönetim Kurulunca sorulduğunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı konusunda tavsiye kararı almak.

Başkanlar Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 34 - Başkanlar Kurulu yılda en az dört kez olağan, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır.

Başkanlar Kurulunun olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce, olağanüstü toplantıların gündemi ise, makul bir süre önce Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir.

Yöneticilerde Aranacak Koşullar

Madde 35- Sendika Yöneticisi olmak için üye olmaktan başka bir koşul aranmaz.

Genel Merkez yöneticileriyle, şube mali sekreterlik görevine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde mal beyanında bulunurlar.

Temsilcilerin Seçilmesi, Nitelikleri ve Görevden Alınmaları

Madde 36- Toplu görüşmelere katılmak üzere; Kurum İdari Kurul Temsilcileri, Başkanlar Kurulunun önerileri de dikkate alınarak, Merkez yönetim Kurulunca belirlenir.

Bu Kurula seçilmek için üye olmak yeterlidir. Bunların nitelik ve görevden alınma usulleri ve çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bir yönetmelikle belirlenir.

IV. ŞUBELER

Şubelerin Açılması

Madde 37 - Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il merkezlerinde açılır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok şube açılabilir. Bu illerde şube sayısı illerde ve şube örgütlenme alanları şubelerin görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Sendikayı il düzeyinde temsil etmek üzere, ilgili şubelerin isteği ile bir koordinasyon kurulu oluşturulabilir.

Üye sayısı 400'ün altında olan il şubeleri, il temsilcilikleri olarak coğrafi konumları ve ulaşım imkanları açısından en yakın şubeye bağlanır.

Mevcut ilçe şubelerinden üye sayısı 400 ve üzerinde olanların şube olma hakkı korunur.

Şube Organları

Madde 38 - Şube organları şunlardır :

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Denetleme Kurulu,

d) Şube Disiplin Kurulu,

e) Şube Temsilciler Kurulu.

f) İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

g) İşyeri temsilciler kurulu

Şube Genel Kurulları

Madde 39 - Şube Genel Kurulları, şubelerin en yetkili karar organlarıdır.

Şube Genel Kurulları delegelerden oluşur. 500 ila 1000 arasında 250 delegeyle, bin üyeden sonra takip eden her on üye için bir delege artırımıyla yapılır. Şube yönetim ve denetim kurulları asil üyeleri kendi genel kurullarına bu sıfatla delege olarak katılırlar. Delegelikler üyesi olan her ilçe temsilciliğine bir delegelik ayrıldıktan sonra, ödentilerini kaynaktan kesilmesini sağlayan üye sayılarına göre belirlenir ve temsilciliklere dağıtılır.

Şube genel kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma esasları; Genel Kurul toplantı esaslarına uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.

Şubeler, genel kurullarından on beş gün önce, dönem içinde toplanan ödenti miktarını ve haklarında tüzüğün 11 ve 12. maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere üye listelerini düzenleyip Merkez Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Şube Yönetim Kurulları

Madde 40 - Şube Yönetim Kurulları, kendi genel kurulları tarafından sendika üyeleri arasından seçilen yedi asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte yedi yedek üye seçilir.

Şube Yönetim Kurulları ilk toplantılarında kendi içinden şube başkanı, sekreter ve saymanı seçer ve Merkez Sekreterliklerine uygun öteki görevlendirmeleri yapar.

Şube yönetim kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Denetleme Kurulları

Madde 41 - Şube Denetleme Kurulları kendi genel kurullarında şube üyelerinden seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla beraber üç de yedek üye seçilir.

Şube Denetleme Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Disiplin Kurulları

Madde 42 - Şube Disiplin Kurulları, kendi genel kurullarınca şube üyeleri arasından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Şube Disiplin Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Temsilciler Kurulu

Madde 43 - Şube Temsilciler Kurulu, şube başkanının başkanlığında, şube yönetim kurullarının asıl üyeleriyle birlikte ilçe temsilcilerinden oluşur. İlçe temsilciliği olmayan şubelerde, temsilciler kuruluna, ilçe temsilcileri yerine işyeri temsilcileri katılır.

Şube temsilciler kurulu periyodik olarak ayda bir toplanır.

Şube temsilciler kuruluna, kendi denetleme ve disiplin kurulu üyeleri katılabilirler.

Sendika uzmanları, danışmanlar ve birim temsilcileri de Temsilciler Kurulu toplantılarını izleyebilir ve konuşma yapabilirler.

Şube Temsilciler kuruluna sendika birim ve büro temsilcileri de çağrılabilir, konuşma yapabilirler.

İl ve ilçe temsilciler kurullarının görev, yetki ve çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

Madde 44 - İlçe temsilciliği yönetim kurulu 5 asil üyeden oluşur ve kendi içlerinden bir baştemsilci seçerek şubeye bağlı olarak çalışır.

İşyeri Temsilciler Kurulu

Madde 45- İşyeri temsilciler kurulu her işyerinden, çalışan sayısına bakılmaksızın, bir Eğitim Sen üyesinden oluşur. Görev, yetki ve çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir.

V. TEMSİLCİLİKLER

Temsilcilikler

Madde 46 - Sendika Temsilcilikleri şunlardır:

a) Üye sayısı 500'ün altında bulunan il ve ilçe temsilcilikleri.

b) Şube, il ve ilçe temsilciliğine bağlı işyeri temsilcilikleri.

İlçe Temsilcilikleri bulundukları il şubesine, il temsilcilikleri ise görüşleri de alınarak coğrafi açıdan ve ulaşım bakımından en yakın il şubesine bağlanırlar.

Şube açılan yerlerde ayrıca merkez ilçe temsilciliği açılamaz.

Temsilciliklerin oluşumu, görev ve yetkileri Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

VI. PARASAL KONULAR

Gelirler

Madde 47 - Sendikanın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,

b) Yasaya göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Malvarlığından elde edilen gelirler.

Sendikanın gelirleri elde edildiği gün bankalara yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak üzere, birinci dereceden aylık alan eğitim çalışanının net aylığının en çok üç katı kadar para, sendika kasasında bulundurabilir.

Ödentilerin Toplanması

Madde 48 - Sendika ödentileri üyelerin aylık ve ücret bordrolarından işverence kesilir. Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinde aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçmeyecek şekilde Başkanlar Kurulunun da görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle düzenlenir.

Sendikanın Giderleri

Madde 49 - Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin harcamalarına karar vermeye Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi içinden en az iki kişiyi bu konuda görevlendirebilir ve yetkilendirebilir.

4688 Sayılı Yasanın 24 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ödenti gelirlerinin yüzde ellisi şubelere avans olarak gönderilir.

Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez ve elde ettiği gelirler dağıtılamaz.

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 50 - Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi, bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

VII. ÖDÜL VE CEZALAR

Ödüller

Madde 51 - Sendika, yönetmeliğine uygun olarak, Sendikaya ve eğitim hizmetine önemli katkıları olanlara manevi ödül verebilir. Sendikanın amaçlarına uygun manevi ödüller koyabilir.

Disiplin Cezaları

Madde 52 - Sendika, Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.

Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır. Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, yöneticilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, yöneticilik görevi düşer.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yönetmelikle Düzenleme

Madde 53 - Sendika Merkez Yönetim Kurulu, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler hazırlanabilir.

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 54 - Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurullar salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilenlerin kendi aralarında yapacakları görev dağılımında oyların eşitliği halinde, iki gün içinde yeniden toplanarak en fazla iki kez yeniden oylama yaparak, yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görev dağılımını yapar. Bu oylamada da bir sonuç alınamazsa, Tüzüğümüzün seçimlerle ilgili hükümlerine göre organ seçimleri yenilenir.

Yeni seçilen organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantının toplanma çoğunluğu 2/3'dir.

Yönetim kurullarının kendi aralarında yapacakları görev değişikliği için Yönetim Kurulu sayısının 2/3 oy çokluğu aranır.

Bürolar ve Görevlendirme

Madde 55 - Sendika Merkez ve şube yönetim kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma kurulu, yüksek öğretim bürosu, örgütlenme, özlük, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri hizmetleri daha verimli yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturur. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir, çeşitli çalışma ekipleri oluşturulur.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 56 - Sendika üyeleri, Merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler. Birden çok organa seçilme halinde, seçilenin bir ay içinde, tercihini kullanmaması durumunda, ilk seçildiği görev kendiliğinden düşer. Delegelik, organlardaki görevle birleşebilir.

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 57 - Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak edişleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.

Her kademedeki yöneticiler, aynı organa üst üste iki dönemden (Olağan Genel Kurul) fazla seçilemezler. İşyeri temsilcileri bu kapsamın dışındadır.

Fesih ve Devir

Madde 58 - Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluş olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK'e devredilir.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 59- Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt defteri,

b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,

c) Üyelikten ayrılanların dosyası,

d) Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarıyla Başkanlar Kurulu önerilerinin numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir.

h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar. Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.

Seçimler

Madde 60 - Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Tüzük Değişikliği

Madde 61 - Tüzük değişikliği, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile her madde için bu yöndeki oyuyla gerçekleşir.

IX . GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Sendikanın yeni örgüt ve tüzüğüne göre yapılacak olan olağan genel kurul sonrasında oluşturulacak zorunlu organların teşkiline kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:

Alaaddin Dinçer
Kemal Ünal
Adnan Gölpunar
Emirali Şimşek
Ömer Buzludağ
Murat Yaman
Elif Akgül
Nazım Alkaya
Mustafa Turan

Geçici Madde 2 - İlgili makamlarca bu Tüzükte yasaya aykırılık ya da eksiklik tespit edildiğinde, ilk Genel Kurul da eksik ya da aykırılık yasaya uygun hale getirilir.

X. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi

Madde 62 - Bu Tüzük valiliğe verildiği günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63 - Bu tüzük hükümlerini EĞİTİM SEN Merkez Yönetim Kurulu yürütür.
KESK'ten Haberler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret294526
Hava Durumu
Saat
ANADİLSİZ EĞİTİM OLMAZ
DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM SEN'DE ÖRGÜTLEN
10 EKİM ANKARA KATLİAMI!
FAŞİZME, DARBELERE VE SAVAŞA KARŞI BARIŞ VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ!
21 MART NEWROZ KUTLU OLSUN!
EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ!
1 MAYIS
BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ